Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske Jastrabie - Trenčiansky krajHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce.

Schválené: 26.6.2014

Vyhlásené: 14.7.2014

Účinnosť: 15.7.2014

Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 1/2014

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmppodľa miestnych podmienok na území obce.


Obec Trenčianske Jastrabie podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s § 36 ods. 7 písm. b) a c) zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o znení a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Jastrabie č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Trenčianske Jastrabie.

I.
Úvodné ustanovenia
§1

 

 1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje spôsob náhradného zásobovania vodou pre prípad havárie resp. obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
 2. Nariadením sa upravuje spôsob zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp až do času vybudovania obecnej kanalizácie a následnou likvidáciou odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie.
 3. Nariadením sa upravujú povinnosti a postup fyzických osôb v obci Trenčianske Jastrabie pri nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami /ďalej len odpadové vody/ ktoré vznikajú pri užívaní nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Trenčianske Jastrabie na účely bývania, výroby, obchodu a služieb.
 4. Účelom tejto úpravy je vytvoriť podmienky pre také nakladanie s odpadovými vodami ktoré znečisťuje a ohrozuje životné prostredie, pôdu, podzemné vody  a neohrozuje zdravie ľudí.

II.
Vymedzenie základných pojmov  
§ 2

          

 1. Na účely tohto VZN sa rozumie pod pojmom:
 • žumpa  - vodotesné zariadenie na zhromažďovanie odpadových vôd, odkiaľ sú tieto  odvážané fekálnym vozidlom na čistiareň odpadových vôd
 • zneškodňovanie obsahu žúmp – vyvezenie odpadových vôd fekálnym vozidlom na  čistiareň odpadových vôd
 • vlastník žumpy – vlastník stavby, ku ktorej ako k hlavnej stavbe plní žumpa doplnkovú funkciu
   

III.
Obmedzenie užívania pitnej vody v čase jej nedostatku
§ 3

 

 1. Obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu možno pri vyhlásení regulačných stupňov podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
 2. Pri obmedzení dodávky pitnej vody sa realizujú opatrenia na obmedzenie nepretržitej dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dôsledku :
 • poklesu výdatnosti vodných zdrojov vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok
 • vyradenia vodných zdrojov, alebo vodárenských objektov z prevádzky
 • zničenia dôležitých úsekov verejného vodovodu
  Dodávka pitnej vody sa v takýchto prípadoch zabezpečuje v zníženom množstve.
 1. K prerušeniu dodávky pitnej vody dochádza v dôsledku :
 • vyradenia kľúčových vodných zdrojov alebo vodárenských objektov z prevádzky
 • zničenia dôležitých úsekov verejného vodovodu, kedy nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody.
   

  IV.
Náhradné zásobovanie vodou
§ 4 

 

 1.  Náhradné zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky z verejného vodovodu z dôvodov                                                            
 •  mimoriadnej udalosti                                                                                              
 • pri poruche na verejnom vodovode                                                               
 • pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku                                            
 • pri ohrození zásobovania vodou                                                                        
 1. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie odvádzania odpadových vôd v lehotách v zmysle § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
 2. Ak nemôže zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom zabezpečí prevádzkovateľ  jej dodávku náhradným zásobovaním na miestach distribúcie pitnej   vody určených obcou.
 3. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde obec na núdzové zásobovanie pitnou vodou. Núdzové zásobovanie pitnou vodou je spôsob dodávky  pitnej vody akým sa zabezpečuje dodávka vody len na úrovni minimálnej potreby. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie je 15 litrov na osobu denné, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac však na tri dni po sebe nasledujúce. Núdzové zásobovanie vodou vykonáva prevádzkovateľ na odberných miestach cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami umožňujúci odber vody.

V.
Stavba a prevádzka žumpy
§ 5

 

 1. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a technickým normám.
 2. Vlastník žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb.
 3. Vlastník je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce doklad o spôsobe znehodnotenia alebo zneškodnenia odpadových vôd žumpy.

VI.
Zneškodňovanie obsahu žúmp
§6

 

Zneškodňovanie obsahu žúmp:

 1. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vyvážať obsah žumpy :
 • do povrchových vôd a do podzemných vôd
 • do stokovej siete verejnej kanalizácie
 • do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov
 • do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.
 1. Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa s platnými právnymi predpismi.
 2. Prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať k zneškodneniu len na miesto na to určené, na čistiareň odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje.


VI.
Suché WC
§ 7


Prenosné suché WC môžu byť použité na krátkodobé kultúrne a športové podujatia, jarmoky, festivaly, trhy, zriadenie stanoviska počas realizácie stavby a všade tam, kde nie sú k dispozícii klasické sociálne zariadenia alebo nie je možnosť napojenia na splaškovú kanalizáciu. Suché WC musí mať uzavretý nepriepustný zásobník na splašky objemu min. 100 litrov. Vyprázdňovanie zachytených splaškov musí byť zabezpečené prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa v súlade s platnými predpismi.

VII.
Sankcie
§8

 

 1. Porušenie tohto VZN právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638,- eur
 2. Porušenie povinnosti a zákazu, ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupok podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33,- eur.
 3. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti, dĺžky trvania protiprávneho stavu a na okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.
 4. Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce
 5. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú :
 • starosta obce
 • hlavný kontrolór obce
 • poslanci obecného zastupiteľstva


VIII.
Záverečné ustanovenia
§ 9

 

 1. Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 59/2014 zo dňa 26.6.2014
 2. VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Trenčianske Jastrabie dňa  27.6.2014 a nadobudlo účinnosť 15. dňom od vyvesenia.
 3. Po nadobudnutí účinnosti bude VZN prístupné k nahliadnutiu na www.trencianskejastrabie.sk.

 

 

                                                           Zdeněk Frývaldský

                                                starosta obce

 

 

 

Viete čo sú grgule?
 
 
101

 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka