Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske Jastrabie - Trenčiansky krajHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Trenčianske Jastrabie

Schválené: 28.9.2017

Vyhlásené: 29.9.2017

Účinnosť: 17.10.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trenčianske Jastrabie

č. 2/2017

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

na území obce Trenčianske Jastrabie

 

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskom Jastrabí na základe prenesenej pôsobnosti podľa § 6 ods. 2 č.102/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  podľa § 2 ods.2 a § 6 ods. 4 a 5  zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie.

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskom Jastrabí ruší VZN č.3/2013 a vydáva pre územie obce Trenčianske Jastrabie  VZN   č. 2/2017   o   poplatku  za   znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.

§ 1

Predmet nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):

 1. vymedzuje základné pojmy, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, pri ochrane ovzdušia na území obce Trenčianske Jastrabie,
 2. určuje pôsobnosť obce ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia,
 3. stanovuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, pričom poplatková povinnosť a oznamovacia povinnosť sa vzťahuje len na právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie,
 4. určuje zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku ochrany ovzdušia.

§ 2

Základné pojmy

Základné pojmy pre potreby tohto VZN ustanovuje § 2, § 3 zákona č. 137/2010 o ovzduší

§ 3

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ustanovuje §16 a §17 zákona    137/2010 o ovzduší.

§ 4

Oprávnenia a povinnosti obce

 1. Vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malého zdroja vrátane ich zmien a na ich užívanie.
 2. Kontroluje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania.
 3. Ukladá  prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania, ktorí neplnia povinnosti uložené im zákonom o ovzduší a ďalšími všeobecne platnými právnymi predpismi, opatrenia na nápravu.
 4. Ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania za porušenie právnych povinností pokuty.  
 5. Môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
 6. Môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov znečisťovania.
 7. Vydáva súhlas na vykonanie činnosti uvedených v zozname, ktoré ministerstvo uverejňuje vo vestníku.
 8. Vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.

§ 5

Správca poplatku

1. Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania je obec Trenčianske Jastrabie.

2. Obec rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

3. Na konanie  o  poplatku  za  znečisťovanie  ovzdušia sa  vzťahuje zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní a zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

§ 6

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

 1. Povinnosťou  platiť  poplatky  za malé zdroje  znečistenia  ovzdušia sa vzťahuje na  prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia, ktorí sú právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie.
 2. Prevádzkovatelia    malých   zdrojov  znečistenia   sú   povinní  oznamovať   každoročne   do 15.februára na Obecnom úrade v Trenčianskom Jastrabí za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, o počte prevádzkových hodín. (Vzor oznámenia je prílohou č.1 tohto VZN)

3.    Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na:

        a) malé zdroje, ktoré sú umiestnené v bytoch a rodinných domoch, v stavbách určených na individuálnu   rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie,

        b) malé zdroje, ktoré prevádzkuje obec,

        c) malé zdroje, ktoré prevádzkujú školské a zdravotnícke zariadenia,

        d) malé zdroje, ktoré prevádzkujú sociálne, charitatívne, záujmové a cirkevné organizácie

§ 7

Výška poplatku

 1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným  súhrnným menovitým tepelným príkazom do 0,3 MW.

a)   Spaľovanie hnedého uhlia, čiernouhoľ, prachu a kalu             3 € za 1 t spáleného uhlia

b)   Spaľovanie čierneho uhlia a koksu                             2 € za 1 t spáleného uhlia a koksu 

c)   Spaľovanie nafty                                                                         2 € za 1 t spálenej nafty

d)   Spaľovanie ľahkého a vykurovacieho oleja                             2 € za 1 t spáleného oleja

e)   Spaľovanie dreva                                                            0,50 € za 1 m3 spáleného dreva

f)   Spaľovanie bioplynu                                              3 € za 10 000 m3 spáleného bioplynu

g)   Spaľovanie zemného plynu                                    10 € za každých začatých 10 000 m3 spáleného zemného plynu                                                          

 1. Skládky odpadov, materiálov, palív, surovín /dočasné a trvalé/ a iné plochy, pri ktorých

dochádza k znečisťovaniu ovzdušia                                                     0,03 € za 1m3 plochy

 1. Skládky nebezpečných odpadov /dočasné a trvalé/ a iné plochy         0,33 € za 1m2 plochy
 2. Chov hospodárskych zvierat:
 •  hovädzí dobytok                          8 € za každých začatých 10  kusov hovädzieho dobytka
 •  ošípané, ovce                               4 € za každých začatých  10   ošípaných a oviec
 •  hydina                                           3 € za každých začatých 20  kusov hydiny
 1. Priemyselné spracovanie dreva :
 • mechanické spracovanie kusového dreva: 3 € za každých začatých 10 m3 spracovaného dreva                                                                                                                     
 • povrchové úpravy a opravy náterov s použitím laku, farieb, napúšťanie, lepenie, laminovanie,       nanášanie náterov, impregnácia   0,20 € za každý kg použitej  farby, laku, organizačných  rozpúšťadiel                                                 

§ 8

Výpočet a vyrubenie poplatku

 

 1. Poplatok sa vypočíta podľa skutočne vykázanej spotreby za obdobie jedného kalendárneho roka.
 2. Vypočítaný poplatok sa zaokrúhľuje na desať centov smerom nadol.
 3. Poplatok pod 3 € sa nevyrubuje.
 4. Prevádzkovateľ malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované zdroje znečisťovania v obci .
 5. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania platí poplatok na základe  rozhodnutia obce o určení poplatku.
 6. Ročný poplatok sa platí :
 • do 166 €  jednorázovo
 • nad 166 €  do 332 € v dvoch polročných splátkach
 • nad 332 € do 663,87 € v štyroch štvrťročných splátkach.
 1. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§ 9

Sankcie

Pokuty za nedodržanie zákona môže uložiť obec  prevádzkovateľovi malého zdroja v zmysle  § 30 zákona č. 137/2010.

§ 10

Spoločné ustanovenia

 1. Po zániku zdroja znečistenia je prevádzkovateľ povinný zaplatiť  okrem poplatku  určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja. Za tým účelom oznámi zánik do 15 dní na obecný úrad, vrátane údajov potrebných pre určenie výšky poplatku. Poplatok platí prevádzkovateľ podľa rozhodnutia obce Trenčianske Jastrabie.
 2. Poplatok a sankcie pri neplnení povinnosti sú príjmom obce Trenčianske Jastrabie.
 3. Toto VZN č.  2/2017   o ovzduší a  poplatkoch  za  znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia schválilo obecné zastupiteľstvo obce Trenčianske Jastrabie na svojom zasadnutí dňa  28.9.2017 uznesením č.87/2017.

 

                                                                                       Zdeněk Frývaldský

                                                                                          starosta obce

Viete čo sú grgule?
 
 
101

 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka