Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske Jastrabie - Trenčiansky krajHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o organizácii miestneho referenda

Schválené: 16.8.2017

Účinnosť: 5.9.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trenčianske Jastrabie

č.  1/2017

 o organizácii miestneho referenda

Obec Trenčianske Jastrabie v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. m) a § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   v y d á v a  pre územie obce Trenčianske Jastrabie toto Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2017 o organizácii miestneho referenda.

§ 1

Základné ustanovenie

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie podrobnejšie upravuje organizáciu miestneho referenda na území obce Trenčianske Jastrabie (ďalej len „obec“).

 

§ 2
Oprávnenie a dôvody vyhlásenia miestneho referenda

 1. Oprávneným orgánom na vyhlásenie miestneho referenda je obecné zastupiteľstvo.
 2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum ak ide o
 • zlúčenie obce s inou obcou, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
 • odvolanie starostu obce (ďalej len „starosta“),
 • petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov.  
 1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu ak
 • o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov,
 • hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. O návrhu podľa tohto písmena rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
 1. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
 2. Ak obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 2 písm. c), petícia musí byť písomná, musí spĺňať náležitosti podľa osobitného zákona. Petíciu overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a starosta. Starosta obce neoveruje petíciu podanú podľa odseku 3.
 3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.


§ 3
Lehoty na vyhlásenie miestneho referenda

 1. Ak ide o vyhlásenie miestneho referenda v prípade podľa § 2 odsek 2 písm. a), b), odseku 3 písm. b) a odseku 6 tohto nariadenia, obecné zastupiteľstvo ho vyhlási tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda. 
 2. Ak ide o vyhlásenie miestneho referenda na základe podanej petície občanov pri splnení náležitostí podľa osobitného zákona, obecné zastupiteľstvo ho vyhlási tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci.
 3. Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítane hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie (§11a ods.6 zák. o obecnom zriadení).

§ 4
Spôsob vyhlásenia miestneho referenda

 1. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum uznesením o vyhlásení miestneho referenda.
 2. Uznesenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje:
 • na základe čoho sa miestne referendum vyhlasuje,
 • deň prijatia uznesenia alebo deň prijatia petície obyvateľov obce,
 • deň konania a časové vymedzenie miestneho referenda,
 • miesto konania miestneho referenda,
 • zloženie komisie na hlasovanie a sčítanie hlasov a lehotu na jej prvé zasadnutie,
 • otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie. 
 1. Otázka alebo otázky predložené na rozhodnutie v miestnom referende musia byť formulované tak, aby sa na ne dalo jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“. Otázky nesmú byť navzájom podmienené.
 2. V prípade, že predmet miestneho referenda je obsiahlejší a otázka predložená na miestne referendum potrebuje bližšie vysvetlenie, uvedie sa toto v prílohe otázky. Príloha je súčasťou uznesenia o vyhlásení referenda.
 3. Právo hlasovať v miestnom referende má občan - oprávnený volič. Oprávneným voličom je obyvateľ obce, ktorý má v obci trvalý pobyt a ktorý najneskôr deň konania referenda dovŕšil 18 rokov veku.
 4. Obec najneskôr do 15 dní predo dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie:
 • dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda, alebo doručenia petície,
 • otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie,
 • miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,
 • spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
 1. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda sa zverejní na úradnej tabuli obce, ako aj spôsobom v obci obvyklým.

 

§ 5
Zoznam oprávnených voličov na hlasovanie v miestnom referende

 1. Zoznam oprávnených voličov na hlasovanie v miestnom referende (ďalej len „zoznam“) vyhotoví obecný úrad zo stáleho zoznamu voličov.            
 2. Obec odovzdá zoznam komisii na sčítanie hlasov v miestnom referende najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.
 3. Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú

 

§ 6
Komisia na hlasovanie a sčítanie hlasov

 1. Komisia na hlasovanie a sčítanie hlasov je utvorená z členov, ktorých do komisie deleguje obecné zastupiteľstvo a petičný výbor, ak sa miestne referendum vyhlasuje na základe petície občanov. Obecné zastupiteľstvo a petičný výbor súčasne delegujú členov a náhradníkov s uvedením mena, priezviska           a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti.
 2. Členom komisie môže byť občan - oprávnený volič.
 3. Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu znenia : „ Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami obce Trenčianske Jastrabie.“
 4. Komisia je spôsobilá sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za odmietnutý.       
 5. Funkcia člena zaniká
 • dňom jeho odvolania obecným zastupiteľstvom,
 • dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena petičným výborom, ktorý ho delegoval,
 • dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi komisie,  
 • ak člen komisie nezloží predpísaný sľub podľa odseku 3 najmenej 5 dní pred dňom konania referenda.    
 1. Na uvoľnený post člena komisie nastupuje náhradník, ktorého delegovalo obecné zastupiteľstvo alebo petičný výbor.
 2. Ak sa počet členov komisie zníži pod ustanovený počet členov a nie je náhradník, vymenuje zostávajúcich členov starosta obce.
 3. Komisia musí mať najmenej 5 členov.
 4. Prvé zasadnutie komisie zvolá starosta v lehote uvedenej v oznámení o vyhlásení referenda. V prípade, že starosta nie je prítomný, alebo ho odmietne zvolať, zvolá ho zástupca starostu alebo obecným zastupiteľstvom poverený poslanec.
 5. Na prvom zasadnutí určí žreb z členov komisie jej predsedu a podpredsedu. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.
 6. Komisia pre miestne referendum:
 • zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednej blízkosti,
 • vykonáva sčítavanie hlasov,
 • vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania a odovzdá ju povereným členom obecného zastupiteľstva,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesenia obecného zastupiteľstva.
 1. Zamestnancov pre organizačné a administratívne práce zabezpečí starosta.
   

§ 7
Hlasovací lístok

 1. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené
 • deň konania miestneho referenda,
 • otázka alebo otázky, ak ich je viac, označia sa poradovými číslami; pri každej otázke sa vyznačia dva rámčeky, z ktorých je jeden nadpísaný slovom “áno“ a druhý slovom “nie“,
 • poučenie o spôsobe hlasovania.
 1. Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom úradnej pečiatky obce.
 2. Obec zabezpečí tlač hlasovacích lístkov a doručenie hlasovacích lístkov v deň konania miestneho referenda komisii pre miestne referendum.
 3. Oprávnený volič obdrží hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie.

 

 §8

Hlasovanie

 1. Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné.
 2. Oprávnený volič na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá „áno“ alebo „nie“ . Hlasovací lístok oprávnený volič vloží do schránky na hlasovanie tak, aby nebol viditeľný spôsob jeho úpravy.
 3. Hlasovanie je neplatné, ak bola zo strany oprávneného voliča vložená do schránky na hlasovanie písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom podľa § 7 tohto nariadenia.
 4. Hlasovací lístok je neplatný, ak
 • je pretrhnutý na dve a viac častí, alebo
 • je vyplnený iným ako ustanoveným spôsobom, alebo
 • je inak upravený alebo je neupravený vôbec.
 1. O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacích lístkov s konečnou platnosťou rozhoduje komisia pre miestne referendum.
 2. Hlasovanie oprávnených voličov, ktorí sa nemôžu v deň konania miestneho referenda dostaviť do miestnosti na hlasovanie zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, sa na základe ich požiadania zabezpečí vyslaním dvoch členov komisie na hlasovanie s prenosnou schránkou na hlasovanie.

 

§ 9
Sčítanie hlasov komisie pre miestne referendum

 1. Po otvorení schránky na hlasovanie komisia vylúči prípady neplatného hlasovania (§ 8 ods. 4) a zistí:
 • celkový počet platných hlasovacích lístkov,
 • počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,
 • počet platných hlasovacích lístkov,
 • počet hlasov “áno“ a počet hlasov “nie“ ku každej jednotlivej otázke.
 1. Pre postup pri sčítaní hlasov komisiou pre miestne referendum platia primerane ustanovenia zákona    o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p., resp. do NR SR.
 2. Komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú podpíše predseda a podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú v zápisnici.
 3. V zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania musí byť uvedené:
 • čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
 • počet oprávnených voličov do zoznamu na hlasovanie zapísaných,
 • počet oprávnených voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
 • počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
 • počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
 • počet hlasov “áno“ počet hlasov “nie“ ku každej jednotlivej otázke.
 1. Zápisnicu o výsledku hlasovania komisia pre miestne referendum doručí povereným poslancom obecného zastupiteľstva bez meškania.
 2. Komisia pre miestne referendum zapečatí hlasovacie lístky a zoznamy oprávnených voličov na hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy obecnému úradu.

         §10             
Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda

 1. Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov obce.
 2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce na úradnej tabuli obce a ako aj spôsobom v obci obvyklým do troch dní od doručenia zápisnice  o výsledkoch hlasovania.
 3. Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda obsahuje:
 • deň konania referenda,
 • celkový počet oprávnených voličov, zapísaných v zozname na hlasovanie v miestnom referende,
 • celkový počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
 • celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali “áno“ a celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali “nie“,
 • konštatovanie, ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté.

                                                                                                                                                                                     § 11
Zabezpečenie hlasovania

 1. Miestnosť na hlasovanie, vybavenie miestnosti a hlasovanie a potreby na vykonanie hlasovania pre komisiu zabezpečí obecný úrad.
 2. Na budove, v ktorej je miestnosť na hlasovanie bude umiestnený nápis „Miestnosť na hlasovanie v miestnom referende“.
 3. Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu obce.

 

§ 12
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia ustanovenia zákona o obecnom zriadení v z.n.p., zákona o petičnom práve v z.n.p., zákona o spôsobe vykonania referenda v z.n.p., zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p., zákona o ochrane osobných údajov v z.n.p. a všeobecne záväzných nariadení obce.
 2. Prílohou tohto všeobecne záväzného nariadenia je Metodický pokyn na prípravu a zabezpečenie referenda, spracovanie výsledkov hlasovania v referende a vzory tlačív, ktorý vydalo Ministerstvo vnútra SR a Štatistický úrad SR v roku 2010. Tlačivá a vzory uvedené v pokyne sa primerane použijú pri organizácii miestneho referenda.                                        
 3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Trenčianske Jastrabie sa uznieslo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 81/2017   zo dňa 16.08.2017
 4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť   15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

 

Zdeněk Frývaldský

starosta obce

Viete čo sú grgule?
 
 
101

 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka