Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske Jastrabie - Trenčiansky krajHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trenčianske Jastrabie č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trenčianske Jastrabie

Dátum zverejnenia návrhu: 22.5.2019

Schválené: 6.6.2019

Účinnosť: 1.9.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trenčianske Jastrabie č. 3/2019

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trenčianske Jastrabie

Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianske Jastrabie podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako iba „zákon“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Trenčianske Jastrabie č. 3/2019  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 1. Výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Trenčianske Jastrabie, určuje všeobecne záväzným nariadením.
 2. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na režijné náklady zariadenia školského stravovania je príjmom rozpočtu obce Trenčianske Jastrabie.

Čl. 2

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania  a určenie výšky príspevku na režijné náklady

 1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Trenčianske Jastrabie, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca (ďalej aj ako „ZZ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania.
 2. Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len „MŠ“) alebo žiaka (základnej školy ďalej len „ZŠ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a výška príspevku na režijné náklady sú určené za každý stravovací deň nasledovne:

 

ukazovateľ náklady na nákup potravín na jedno jedlo - 3.finančné pásmo Spolu náklady na nákup potravín Príspevok ZZ na režijné náklady dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom Platba ZZ za jeden deň/réžia a doplatok na nákup potravín/
   desiata   obed    olovrant         
MŠ denná/stravník - dieťa MŠ 0,38 0,90 0,26 1,54 0,10 0 1,64
MŠ denná/stravník dieťa MŠ, rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 0,38 0,90 0,26 1,54 0,10 1,20 0,44
ŠJ pri MŠ poskytujúca stravu žiakom ZŠ
- stravník - žiak prvého stupňa - 1,21 - 1,21 0,10 1,20 0,11
- žiak druhého stupňa - 1,30 - 1,30 0,10 1,20 0,20

 

Pozn.: sumy sú uvedené v eur.

Čl. 3

Podmienky úhrady v školskej jedálni

 1. Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca:
 • -dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie, ako posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • -dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom stravovacom dni
 1. Náklady na nákup potravín v súlade s uvedeným finančným pásmom uhrádza zákonný zástupca v prípade neodhlásenej alebo neodobratej stravy. Suma bude odčítaná z preddavku na nedotovanú stravu.
 2. Úhradu na nákup potravín a príspevok na režijné náklady je nutné zrealizovať najneskôr do 31.8. príslušného roka za mesiace september, október, november a december a druhú úhradu do 15.1. za mesiace január, február, marec, apríl, máj, jún.
 3. Výška poplatku rodiča za jedno dieťa zahŕňa režijné náklady a doplatok stravného a je stanovená v Prihláške stravníka.
 4. Zákonný zástupca uhrádza do 31.8., t.j. pred začiatkom šk. roka, preddavok na nedotovanú stravu v sume 20,- eur na dieťa. Ak má rodič v škole viac detí, za každé ďalšie dieťa platí 10,-€. Dôvody pre úhradu z preddavku na nedotovanú stravu a spôsob vrátenia nevyčerpaného zostatku sú stanovené v Prihláške na stravu. V prípade nedostatočnej výšky preddavku na stravu na uhradenie nedotovanej stravnej jednotky nebude stravníkovi poskytnutá strava.
 5. Dieťa, ktoré má odborným lekárom nariadené diétne stravovanie (potvrdenie od lekára), dostane na účet zákonného zástupcu dotáciu na stravu v sume 1,20€/obed  za každý deň, keď sa zúčastnilo vyučovania v škole.
 6. Cena jedla pre iných stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín a skutočnú výšku režijných nákladov.
 7. Hodnota jedla pre iné fyzické osoby zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného finančného pásma a skutočnú výšku režijných nákladov:

finančná norma na nákup potravín:            1,41 €

režijné náklady:                                          1,59 €


spolu:                                                          3,00 €

 1. Obec Trenčianske Jastrabie, ako zriaďovateľ ŠJ, môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení príspevku v prípadoch stanovených zákonom. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 

Čl. 4

Záverečné ustanovenia

 1. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Trenčianske Jastrabie uznesením č. 72/2019 zo dňa  6.6.2019.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019.

                                                                                                

Mgr. Marek Brožek

starosta obce

Viete čo sú grgule?
 
 
101

 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka