Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske Jastrabie - Trenčiansky krajHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

Dátum zverejnenia návrhu: 29.4.2019

Schválené: 14.5.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

Schválené: 14.5.2019

Vyhlásené:  29.4.2019

Účinnosť:

Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianske Jastrabie na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §2 a §7 zákona NR SR č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019
o miestnom poplatku za rozvoj

 

Článok 1
Základné ustanovenia a predmet úpravy

  1. Týmto VZN obec Trenčianske Jastrabie (ďalej len „obec“) podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení v spojení s § 2 zákona o miestnom poplatku za rozvoj ustanovuje pre územie obce Trenčianske Jastrabie, ktoré je tvorené jedným katastrálnym územím Trenčianske Jastrabie, miestny poplatok za rozvoj (ďalej len „poplatok“).
  2. Toto VZN určuje najmä jednotlivé sadzby poplatku podľa druhu stavieb a spresňuje niektoré podmienky výberu a správy poplatku na území obce Trenčianske Jastrabie.
  3. Všetky základné pojmy a podmienky, za ktorých je obec oprávnená tento poplatok na svojom území ustanoviť, sú obsiahnuté v zákone č. 447/2015 Z. z. o miestom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Článok 2
Sadzobník poplatku pre územie Obce Trenčianske Jastrabie

  1. Sadzba poplatku pre územie obce, sa podľa druhu stavby za každý začatý m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby ustanovuje nasledovne:
  1. stavby na bývanie: 15,- EUR/m²;
  2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 15,- EUR/m²;
  3. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 15,- EUR/m²;
  4. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou: 15,- EUR/m².
  5. ostatné stavby: 15,- EUR/m²;

 

Článok 3
Použitie výnosu

1. Výnos z poplatku za rozvoj použije Obec Trenčianske Jastrabie na úhradu kapitálových výdavkov  súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na tento účel:

a) zariadenia starostlivosti o deti,

b) slúžiacou na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,

c) sociálneho bývania,

d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,

e) zdravotníckeho zariadenia,

f) verejne prístupného parku, úpravou verejnej zelene,

g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry.

 

Článok 4
Záverečné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Jastrabie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Trenčianske Jastrabie dňa 14.mája 2019.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Trenčianske Jastrabie nadobúda účinnosť ... 2019.

 

V Trenčianskom Jastrabí dňa 29.4.2019

                                                                                              Mgr. Marek Brožek

                                                                                              starosta obce

 

Viete čo sú grgule?
 
 
101

 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka