Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske Jastrabie - Trenčiansky krajHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce.

Dátum zverejnenia návrhu: 5.4.2019

Schválené: 14.5.2019

Účinnosť: 15.5.2019

Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 1/2019

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

podľa miestnych podmienok na území obce.

Obec Trenčianske Jastrabie podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s § 36 ods. 7 písm.  c) zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o znení a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Jastrabie č. 1/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Trenčianske Jastrabie.

 

Úvodné ustanovenia

§1

Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje :

 1. Spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

 

Náhradné zásobovanie vodou

§ 2 

 1. Náhradné zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia  

        Dodávky z verejného vodovodu z dôvodov:     

 1.  mimoriadnej udalosti                                                                                              
 2.  pri poruche na verejnom vodovode                                                               
 3.  pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku                                            
 4.  pri ohrození zásobovania vodou

   

 1. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie odvádzania odpadových vôd v lehotách v zmysle § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
 2. Ak nemôže zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom zabezpečí prevádzkovateľ  jej dodávku náhradným zásobovaním na miestach distribúcie pitnej vody určených obcou.
 3. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde obec na núdzové zásobovanie pitnou vodou. Núdzové zásobovanie pitnou vodou je spôsob dodávky pitnej vody akým sa zabezpečuje dodávka vody len na úrovni minimálnej potreby. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie je 15 litrov na osobu denné, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac však na tri dni po sebe nasledujúce. Núdzové zásobovanie vodou vykonáva prevádzkovateľ na odberných miestach cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami umožňujúci odber vody.

 

Stavba a prevádzka žumpy

§ 3

 1. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a technickým normám.
 2. Vlastník žumpy zabezpečuje  vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb.
 3. Vlastník predloží na požiadanie kontrolnému orgánu obce Trenčianske Jastrabie  doklad o spôsobe znehodnotenia alebo zneškodnenia odpadových vôd žumpy.

 

Zneškodňovanie obsahu žúmp

§ 4

Zneškodňovanie obsahu žúmp

1.  Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vyvážať

obsah žumpy :

 1. do povrchových vôd a do podzemných vôd
 2. do stokovej siete verejnej kanalizácie
 3. do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov
 4. do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

2.  Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa s platnými právnymi predpismi.

3.  Prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať k zneškodneniu len na miesto na to určené, na čistiareň odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje.

 

Suché WC

§ 5

Prenosné suché WC môžu byť použité na krátkodobé kultúrne a športové podujatia, jarmoky, festivaly, trhy, zriadenie stanoviska počas realizácie stavby a všade tam, kde nie sú k dispozícii klasické sociálne zariadenia alebo nie je možnosť napojenia na splaškovú kanalizáciu. Suché WC musí mať uzavretý nepriepustný zásobník na splašky objemu min. 100 litrov. Vyprázdňovanie zachytených splaškov musí byť zabezpečené prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa v súlade s platnými predpismi.

 

§ 6

 1. Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce
 2. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú :
 1. starosta obce
 2. hlavný kontrolór obce
 3. poslanci obecného zastupiteľstva

 

Záverečné ustanovenia

§ 7

Tento návrh VZN  bol schválený uznesením č. 63/2019 obecného zastupiteľstva zo dňa 14. mája 2019.

 

                                                           Mgr. Marek Brožek

                                                            starosta obce

Viete čo sú grgule?
 
 
101

 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka