Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske Jastrabie - Trenčiansky krajHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Schválené: 26.4.2007

Vyhlásené: 1.4.2007

Účinnosť: 1.5.2007

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA

 výstavba, správa, údržba a prevádzkovanie pohrebiska na území obce

 

Trenčianske Jastrabie

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Obce Trenčianske Jastrabie

zo dňa 26.apríla 2007

 výstavba, správa, údržba a prevádzkovanie pohrebiska na území obce

Trenčianske Jastrabie.

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianske Jastrabie sa podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. O pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, sa svojim uznesením č.6/2007, zo dňa  26.4.2007 , uznieslo na tomto prevádzkovom poriadku pohrebiska.

§ 1

Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Trenčianske Jastrabie, výstavba, správa údržba a prevádzkovanie pohrebiska na území obce Trenčianske Jastrabie(ďalej len "prevádzkový poriadok pohrebiska") upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska na území obce Trenčianske Jastrabie(ďalej len obec). Prevádzkový poriadok pohrebiska je vydávaný so súhlasom: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne.
 2. Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej len "prevádzkovateľ"), na nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.

§ 2

Zriadenie pohrebiska a rozsah poskytovaných služieb

 1. Obec má zriadené pohrebisko vo svojom katastrálnom území.
 2. Obec prevádzkuje pohrebisko sama. Zmena prevádzkovateľa pohrebiska nesmie ovplyvniť prevádzku pohrebiska.
 3. Pohrebisko má vybudovaný dom rozlúčky, má chladiace zariadenie na uloženie dvoch ľudských pozostatkov.
 4. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie.
 5. Ochranné pásmo pohrebiska je 50 metrov. V ochrannom pásme je možné umiestniť len tie budovy, ktoré boli schválené v územných plánoch pred 1. novembrom 2005 alebo boli schválené v územnom konaní rozhodnutím príslušného stavebného úradu pred 1. novembrom 2005. Budovy postavené v ochrannom pásme do 50 m od pohrebiska pred 1. novembrom zostanú zachované.
 6. Popis pohrebiska:
 • Katastrálne územie: Trenčianske Jastrabie
 • Parcelné číslo:427
 • Plocha cintorína:13.235 m2
 • Dom rozlúčky: pozostáva z miestnosti kde je zabudované chladiace zariadenie, umývadlo s teplou vodou, ozvučenie domu rozlúčky, rozlúčkovej miestnosti, 2 WC, 2 miestností s umývadlom, chodbičkou, a miestnosťou na uloženie náradia. Prístup k domu rozlúčky je asfaltová cesta pravidelne udržiavaná, DR je vybavený chladiacim zariadením pre dve truhly, pravidelne dezinfikovaný pracovníkom Obecného úradu, záznam o dezinfekcii je zapísaný v zošite, ktorý je umiestnený pri chladiacom zariadení, na dezinfekciu je používaný prípravok: SAVO PRIM s vôňou – chlór 3% a ochranné rukavice, dezinfekcia je vykonávaná pravidelne po použití chladiaceho zariadenia, rozlúčková miestnosť je pravidelne udržiavaná a dezinfikovaná po každej rozlúčke, pracovníčkou Obecného úradu, na dezinfekciu je používaný prípravok SAVO PRIM s vôňou – chlor 3%, pri dezinfekcii pracovníčka používa ochranné gumenné rukavice, o každej dezinfekcii je vedený záznam.
 • Počet zamestnancov: 5 – prevádzkovateľka, údržbár, ktorý je zamestnancom OcÚ, upratovačka ktorá okrem upratovania domu rozlúčky, vykonáva dezinfekciu rozlúčkovej miestnosti, - zamestnankyňa OcÚ,
 • 2 pracovníci, ktorí kosia a udržujú zeleň – pracovníci aktivačnej činnosti.
 • Voda: áno – studňa s točkou, na miestny vodovod je napojený Dom rozlúčky v ktorom je WC,
 • Oplotenie: pozinkované pletivo, betónový múrik + kovové plotové dielce, 1 vstupná brána
 • Chodníky: nespevnené, prístupová cesta k domu rozlúčky, pravidelne udržiavaná, hlavne v zime je zabezpečený posypový materiál,
 • Osvetlenie: pohrebisko nie je osvetlené, osvetlený je iba Dom rozlúčky,
 • Počet hrobových miest: 530
 1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
 • výkopové práce súvisiace s pochovávaním si zabezpečuje obec s pracovníkom, ktorý má živnostenské oprávnenie na výkop, a zmluvu s Obcou na vykonávanie výkopových prác a dodržiavanie tohto poriadku,
 • pochovávanie, si zabezpečujú pozostalí väčšinou s pracovníkom, ktorý vykonáva výkopové práce,
 • vykonanie exhumácie, v prípade potreby sa zabezpečí u osoby oprávnenej na tento výkon,
 • správu a údržbu pohrebiska a domu rozlúčky, vykonávajú pracovníci Obecného úradu
 • správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, vykonávajú pracovníci Obecného úradu, pravidelným kosením pohrebiska podľa potreby, odpad a pokosená tráva je umiestnená vo veľkom kontaineri, ktorý je pri vstupe na pohrebisko a pravidelné vyprázdňovaný podľa potreby,
 • vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.

§ 3

Prevádzkovateľ pohrebiska a jeho základné povinnosti

 1. Prevádzkovateľom pohrebiska je: Obec Trenčianske Jastrabie, v zastúpení: Mariana Ježíková – pracovníčka Obecného úradu v Trenčianskom Jastrabí, ktorá má Osvedčenie o získanom vzdelaní na prevádzkovanie pohrebiska a Osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky podľa § 22 ods.1písm.e) zákona č. 455/1991Zb.o živnostenskom podnikaní v znení zákona č.279/2001Z.z. a zákona č.284/2002Z.z.
 2. Prevádzkovateľ spravuje a prevádzkuje pohrebisko v obci Trenčianske Jastrabie od 26.4.2007, na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva po preukázaní živnostenského oprávnenia a odbornej spôsobilosti.
 3. Prevádzkovateľ je povinný:

a/ prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené:

 • listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,
 • pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ostatkov,
 • ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyžaduje sa súhlas orgánu činného v trestnom konaní.

b/ prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,

c/ mať situačný plán pohrebiska a viesť v ňom evidenciu voľných miest a na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu,

d/ viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska,

e/ umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,

f/ zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

g/ písomne informovať nájomcu o:

 • skutočnosti, že uplynie lehota na ktorú bolo nájomné zaplatené,
 • dátume ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa. Súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.

h/ ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel vyžiadať posudok od:Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska.

i/ ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obec, po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie obci.

 1. Prevádzkovateľ je ďalej povinný:
 • starať sa o celkový estetický vzhľad pohrebiska,
 • starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej údržby,
 • vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku,
 • spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako sú dom smútku a iné objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska,
 • starať sa o inžinierske siete na pohrebisku,
 • starať sa o oplotenie pohrebiska,
 • zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku,
 • vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.
 • zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky (ďalej len "hrobové miesta") na cintoríne, ktorý spravuje a prevádzkuje,
 • značiť hrobové miesta
 1. Uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami do hrobovej jamy môžu vykonať i iné osoby, napr. požiarnici, poľovníci, vojaci a pod., na základe požiadavky oprávnenej osoby pod dozorom prevádzkovateľa.

§ 4

Nájomca hrobového miesta

 1. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
 2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
 3. Nájomné právo na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom podľa tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.
 4. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.

§ 5

Ukladanie ľudských a spopolnených pozostatkov

 1. Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá do samostatného hrobu, ak všeobecný záujem nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu.
 2. Hĺbka hrobu na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,60m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov musí mať hĺbku najmenej 1,20m; prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,20m; dno musí ležať najmenej 0,50m nad hladinou podzemnej vody, bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,30m, rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,20m
 3. Do toho istého hrobu možno pred uplynutím tlecej doby (najmenej 10 rokov) uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami, len ak ich možno umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva nad rakvou bude najmenej 100 cm.
 4. Rakvu s ľudskými pozostatkami možno uložiť aj do hrobky vybudovanej na tento účel. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
 5. Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno ukladať do urnových miest, prikladať ich k pomníkom alebo ich ukladať do existujúcich hrobov alebo hrobiek.
 6. Rakvu a ľudskými pozostatkami alebo urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno uložiť do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom nájomcu hrobového miesta.

§ 6

Pochovávanie

 1. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia okrem mimoriadných prípadov(uvedených v §8 ods.4 písm. h, zákona č, 131/2010Z.z..), kedy sa telo uloží do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvale udržanie teploty nižšej ako -10 stupňov 0C.
 2. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmych dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.
 3. Pochovávanie môžu vykonávať len osoby, ktoré majú príslušné oprávnenie na výkon týchto činností.

§ 7

Prenájom hrobového miesta

 1. Prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Ak to pomery na pohrebisku umožňujú, prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto ešte na ďalšiu dobu.
 2. O uzatvorení nájomnej zmluvy na hrobové miesto prevádzkovateľ vydá nájomcovi rovnopis nájomnej zmluvy.
 3. Prevádzkovateľ pohrebiska nepredĺži právo na prenajaté hrobové miesto, ak nájomca toto neudržiava v dobrom stave alebo ak nie sú splnené podmienky podľa tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.
 4. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
 • závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,
 • sa pohrebisko zruší,
 • nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie hrobového miesta
 1. Prevádzkovateľ je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď doručiť najmenej 3 mesiace predo dňom, keď sa hrobové miesto zruší alebo keď uplynie lehota na ktorú je nájomné zaplatené.
 2. Po zaplatení za prepožičanie hrobového miesta nájomca môže s písomným súhlasom prevádzkovateľa upraviť povrch hrobového miesta spôsobom na pohrebisku obvyklým. Prevádzkovateľ vydá na tento účel nájomcovi:
 • súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie náhrobného pomníka,
 • súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie záhlavného pomníka,
 • súhlas na postavenie alebo rekonštrukciu hrobky,
 • súhlas na osadenie, rekonštrukciu alebo doplnenie epitafnej dosky.
 1. Nájomca môže zriadiť alebo zrekonštruovať s písomným súhlasom prevádzkovateľa náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku vrátane ich príslušenstva, na vlastné náklady.
 2. Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným náhrobným alebo záhlavným pomníkom alebo epitafnou doskou, je ich vlastník povinný tento pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom pohrebiska.
 3. Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich nájomca vybudoval na vlastné náklady.
 4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť na pohrebisko situačný plán hrobov, ich evidenciu a prehľad voľných hrobových miest.

§ 8

Exhumácia

 1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť
 • orgánov činných v trestnom konaní
 • obstarávateľa pohrebu alebo
 • blízkej osoby ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.
 1. Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
 • posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
 • list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
 • nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom budúceho pohrebiska.
 1.  Náklady na exhumáciu uhrádza ten, kto o exhumáciu požiadal.

§ 9

Výkop, rozmery a úprava hrobového miesta

 1. Výkop hrobu na uloženie telesných pozostatkov zomretého v rakve sa vykonáva o týchto rozmeroch
 • štandardné, podľa veľkosti rakvy
 • hĺbka hrobu 1,60m na uloženie telesných pozostatkov jedného zomretého v rakve,
 • hĺbka hrobu 220 cm, ak majú byť v hrobe uložené v rakve ľudské      pozostatky ďalšieho zomretého.
 1. Ak má rakva nadmernú veľkosť, vykope sa miesto na hrob s prihliadnutím na túto veľkosť.
 2. Vonkajšie rozmery:
 • hrobové miesta na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami v rakve, sú 100x200 cm,
 • rozmery urnového miesta na uloženie urny so spopolnenými telesnými pozostatkami zomretého sú 50x50 cm.
 1. Odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami musí byť najmenej 30 cm.
 2. Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste sú pracovníci   vykonávajúci výkop povinní s nájdenými kostrovými ostatkami narábať s pietou. Všetky kostrové ostatky sa musia pozbierať a uložiť v prostriedku na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky, ktorú potom zasypú zeminou.
 3. Úpravu hrobového miesta vykoná nájomca na vlastné náklady tak, aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska.
 4. Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo zabezpečiť vyčistenie okolia hrobového miesta a odstrániť z neho zvyšný materiál. Zvyšky kameňa nesmie ukladať do kontajnerov na pohrebisku, ale je povinný zabezpečiť ich odvoz z pohrebiska.

§ 10

Označovanie hrobov

 1. Základné označenie hrobu po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami, je drevený kríž, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta bezprostredne po pochovaní. Na kríži musí byť uvedené
 • meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste uložené,
 • dátum narodenia,
 • dátum úmrtia.
 1. Na želanie oprávnenej osoby možno značenie podľa odseku 1 vykonať i drevenou tvarovanou doskou.

§ 11

Práce na pohrebisku

 1. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.
 2. Práce na pohrebisku okrem bežnej údržby možno vykonávať len podľa písomne určených podmienok prevádzkovateľa.
 3. Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia služieb na pohrebisku na základe objednávky nájomcu alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám.
 4. Vykonávateľ kamenných prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi písomným súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie.
 5. Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska, a to na vlastné náklady.
 6. Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie evidenciu.
 7. Na osadenie nového pomníka je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa.
 8. Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť s vedomím prevádzkovateľa na pohrebisku aj iné osoby ako zamestnanci prevádzkovateľa.
 9. Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na pohrebisku stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.

§ 12

Zrušenie pohrebiska

 1. Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.
 2. Pohrebisko pred uplynutím tlecej doby zrušiť len z týchto dôvodov:
 • ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody. Pochovávanie zakáže príslušný orgán štátnej správy.
 •  dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.
 1. Po zániku užívacieho práva na hrobové miesto prevádzkovateľ:
 • zabezpečí obrázkovú dokumentáciu miesta a napíše záznam o stave príslušenstva tohto miesta. Túto dokumentáciu prevádzkovateľ je povinný uchovávať po dobu existencie pohrebiska,
 • odstrániť pomník, epitafnú dosku, vrátane ich príslušenstva a uloží ich v depozite na náklad nájomcu. Ak nájomca, do lehoty stanovenej v nájomnej zmluve, si neprevezme pomník, epitafnú dosku a ich príslušenstvo, odovzdá ich prevádzkovateľ pohrebiska obci.
 • opustené, historicky cenné pomníky prevádzkovateľ je povinný umiestniť na vyhradenom mieste na pohrebisku.

§ 13

Zákaz pochovávania

 1. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.
 2. Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu, možno ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom súhlasí.
 3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne informovať obec.

§ 14

Prevod nájomného práva k hrobovému miestu

 1. Prevod nájomného práva k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené, môže vykonať nájomca v prospech inej osoby iba formou písomnej dohody po jej podpísaní pred notárom alebo matrikárom. Jedno vyhotovenie tejto dohody predloží nájomca prevádzkovateľovi na založenie do evidencie.
 2. Na základe dohody podľa odseku 1 vydá prevádzkovateľ novému nájomcovi potvrdenie o prenájme hrobového miesta na zaplatenú dobu nájmu

§ 15

Príslušenstvo hrobového miesta

 1. Náhrobné pomníky, záhlavné pomníky, epitafné dosky a príslušenstvo týchto pomníkov a epitafných dosiek, sú majetkom nájomcu alebo vlastníka, ktorí ich vybudovali na vlastné náklady.
 2. Ak dôjde k zániku nájomného práva k hrobovému miestu, je nájomca podľa odseku 1 povinný odstrániť náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo v stanovenom termíne  od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich odstránenie.
 3. Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, je prevádzkovateľ povinný vyzvať vlastníka príslušenstva na vykonanie nápravy.

§ 16

Evidencia pohrebiska

 1. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o hrobových miestach na pohrebisku, ktorá obsahuje:
 • meno a priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
 • dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením HM a hĺbky pochovania,
 • záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
 • meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu nájomcu,
 • dátum uzavretia nájomnej zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
 • údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej ukončenia,
 • skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob
 • údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,
 1. Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:
 • zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
 • zrušení pohrebiska,
 • skutočnosti , či je hrob chránený ako kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce alebo vojnový hrob.
 1. Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uschováva prevádzkovateľ.
 2. Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu (hrobové knihy) do archívu obce.

§ 17

Vstup na pohrebisko

 1. Pohrebisko je prístupné verejnosti celoročne bez obmedzenia
 2. Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne, v čase vykonávania exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov.
 3. Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.
 4. Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok, osobám na bicykli a pod..
 5. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách a to:
 • na dopravu rakvy a ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich zariadení,
 • na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta,
 • na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,
 • na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.
 1. V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a iným vlastníkom, sú vodiči motorových vozidiel povinný pri vstupe a výstupe z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.
 2. Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú prevádzkový poriadok pohrebiska.
 3. Vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska pomedzi hrobové miesta je zakázaný.
 4. Každý vjazd s motorovým vozidlom prevádzkovateľ eviduje a zároveň kontroluje, či je v súlade s vydaným povolením.
 5. Okrem uvedených povinností, je každý povinný správať sa na pohrebisku ďalšími pokynmi prevádzkovateľa.

§ 18

Správanie sa na pohrebisku

 1. Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní najmä:
 • zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb, v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
 • umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,
 • dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku s občanmi,
 • vykonávať iba práce objednané a zaplatené prevádzkovateľovi,
 • byť slušne a čisto upravení a služby vykonávať iba v odevoch na to určených.
 1. Zamestnanci prevádzkovateľa majú zakázané:
 • poskytovať služby a vykonávať práce za úplatu, ktoré neboli       prevádzkovateľovi zaplatené,
 • požadovať akúkoľvek odmenu za práce, ktoré majú vykonávať v rámci svojho pracovného zaradenia.
 1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň.
 2. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený odstraňovať z hrobových miest zvädnuté kytice a vence alebo iné ozdoby, ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska a uskladňovať ich pred vyvezením na miesta na to určených.
 4. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a smeťový odpad.
 5. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.
 6. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
 7. Chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť.

§ 19

Uzavreté pohrebiská

 1. Uzavreté pohrebiská sú pohrebiská, na ktorých sa už bežne nepochováva a ktoré plnia aj funkciu oddychového miesta a verejnej zelene.
 2. Na uzavretých pohrebiskách sa nesmú ukladať rakvy s ľudskými pozostatkami ani do zachovalých hrobových miest, zriaďovať nové hrobové miesta a vykonávať individuálnu výsadbu drevín a kríkov alebo vykonávať individuálne sadové úpravy.
 3. Na uzavretých pohrebiskách môže prevádzkovateľ na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby dať súhlas iba na uloženie urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami k zachovalým pomníkom, do zeme u zachovalého hrobového miesta alebo do hrobky. Dopísať nápis k nápisu na pomníku možno iba so súhlasom prevádzkovateľa a len ak sa zachová celková architektúra pomníka. Ak ide o pamiatkovo chránený pomník, dopísať nápis možno iba s písomným súhlasom príslušného orgánu pamiatkovej starostlivosti.

§ 20

Dĺžka tlecej doby

 1. Dĺžka tlecej doby na pohrebisku je minimálne 10 rokov. Predĺženie tlecej doby sa určí na základe hydrogeologického prieskumu a posudku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne pri zriaďovaní cintorína.

§ 21

Spôsob nakladania s odpadmi

 1. Na pohrebisku je umiestnený 1 veľkokapacitný kontajner ktorého vyprázdňovanie zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.
 2. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnera vyhadzovať:
 • zvyšky kvetinovej výzdoby,
 • napadané lístie a odstránenú trávu,
 • nádoby od sviečok,
 • poškodené ozdobné predmety.
 1. Je zakázané vypaľovať trávu a spaľovať odpad na cintoríne, a vytvárať nové odpadové skládky
 2. Pri nakladaní s odpadmi sú prevádzkovateľ a návštevníci pohrebiska povinní dodržiavať príslušné ustanovenia VZN z 03/2000 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Trenčianske Jastrabie.
 3. Náklad na odstránenie odpadov znáša prevádzkovateľ pohrebiska.

§ 22

Cenník služieb

 1. Cenník služieb je uvedený v prílohe č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Trenčianske Jastrabie.

§23

Záverečné ustanovenia

 1. Pre zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami platí zákon č. 313/2010 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 2. Porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku pohrebiska fyzickými osobami je priestupkom podľa § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, a možno zaň uložiť pokutu v blokovom konaní do 1 000,- Sk
 3. Za porušenie povinnosti tohto prevádzkového poriadku pohrebiska právnickou osobou, možno uložiť pokutu do 200 000,- Sk, podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 4. Prevádzkovateľ je povinný tento prevázdkový poriadok s cenníkom služieb vyvesiť na verejnosti prístupnmom mieste.

§ 24

Priestupky

 1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto
 • bez zbytočného odkladu neodovzdá ľudské pozostatky na pochovanie
 • porušuje zákaz pri zaochádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami vyplývajúci z § 3 ods. 3 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve
 • zaobchádza s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami bez vedomia a súhlasu prevádzkovateľa pohrebnej služby, prevádzkovateľa krematória alebo prevádzkovateľa pohrebiska.
 1. Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 20 000,- Sk. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na mieru zavinenia a ohrozenia zdravia.
 2. Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,
 3. Priestupky podľa zákona o pohrebníctve  prejednáva a sankcie za ne ukladá Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
 4. Pokuty sú príjmom štátu.

§ 25

Účinnosť

 1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Trenčianskom Jastrabí dňa 26.apríla 2007 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
 2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Prevádzkového poriadku pohrebiska stráca účinnosť VZN o cintorínskom poriadku v obci Trenčianske Jastrabie.

                                                                   Ing. Ivan Bulík v.r.

                                                                    starosta obce

 

Príloha č. 1 Prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Trenčianske Jastrabie

 

Cenník služieb

 

 1. Za prenájom hrobového miesta sa určuje poplatok nasledovne:

a)hrobové miesto – základný poplatok

 • hrob, hrobka:                  500,--Sk/10 rokov
 • dvojhrob:                    1.000,--Sk/10 rokov
 • detský hrob:                   200,--Sk/10 rokov

b)  hrobové miesto – predlžovací poplatok

 • hrob, hrobka:                  500,--Sk/10 rokov
 • detský hrob:                   200,--Sk/10 rokov

 

 1. Využívanie rozlúčkovej miestnosti za 1 pohreb                  150,--Sk
 2. Použitie chladiaceho zariadenia k uloženiu zomrelého pred pohrebom
 • za každý deň                                                               100,--Sk

 

                                                                  Ing.Ivan Bulík

                                                                  starosta obce

Viete čo sú grgule?
 
 
101

 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka