Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske Jastrabie - Trenčiansky krajHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

O nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Trenčianske Jastrabie.

Schválené: 27.6.2013

Vyhlásené: 1.7.2013

Účinnosť: 16.7.2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013
o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce
Trenčianske Jastrabie


Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskom Jastrabí na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) a § 27 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v platnom znení sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) v súlade s § 39 ods. 6 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch).

§ 1
Predmet úpravy


Toto VZN upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom (ďalej len KO)  a drobným stavebným (ďalej len DSO), najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy KO, spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek KO (vrátane odpadov z obalov) o spôsobe nakladania s DSO, ako aj o mieste určeného na nakladanie týchto odpadov a na zhodnocovanie odpadov. VZN ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu KO a DSO, povinnosti vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na území obce a povinnosti oprávnenej organizácie v záujme zaistenia ochrany životného prostredia a zdravia občanov a dodržiavania čistoty verejného poriadku na území obce.


§ 2
Účel odpadového hospodárstva


Toto VZN je záväzné pre všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom pochádzajúcim z územia obce Trenčianske Jastrabie a na nakladanie s inými odpadmi.
Účelom odpadového hospodárstva je predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na znehodnotenie.

§ 3
Vymedzenie základných pojmo
v

 1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom sa jej zbaviť.
 2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešanie alebo iné úkony s odpadom, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženie týchto odpadov.
 3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu fyzická  alebo právnická osoba u ktorej sa odpad nachádza. Držiteľ odpadu je povinný dodržiavať ust. § 19 zákona o odpadoch.
 4. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o mieste zneškodňovanie.
 5. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov uvedené v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
 6. Zneškodňovanie odpadov je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosť spätné získanie látok alebo energie, príloha č. 3 zákon o odpadoch.
 7. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb, vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
 8. Mobilný zber nebezpečných zložiek KO je zber zaistený v pravidelných intervaloch na určených miestach prostredníctvom špeciálneho zberného vozidla.
 9. Separovaný zber je zber oddelených zložiek KO.
 10. Množstvový zber je zber KO a DSO pri ktorom ich pôvodca platí polatok za množstvo odpadu podľa nameranej hodnoty odpadu.
 11. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
 12. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
 13. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
 14. Nebezpečný odpad je odpad z domácností s obsahom škodlivýn, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností (výbušnosť, oxidovateľnosť,  horľavosť, dráždivosť, infekčnosť a pod.), ktorá svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižuje možnosť zhodnotenia KO. 
 15. Zamestnanci firmy vykonávajúci zber a prepravu odpadu môžu odmietnuť vyprázdniť smetnú nádobu, ak vizuálnou prehliadkou zistia, že sa v zbernej nádobe nachádza iný druh odpadu.
 16. Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad, opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a opotrebované pneumatiky s komunálnym odpadom.
 17. Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo osoby fyzickej – podnikateľa. Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, zo záhrad, chát, chalúp, na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáži, garážových a parkovacích miest. KO sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných priestranstiev, komunikácií, pri údržbe verejnej zelene vrátane cintorínov, parkov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. 
 18. Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou - nepodnikateľom v rozsahu do 1 m3, na vykonanie  ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu (obci) alebo na vykonanie ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.
 19. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadov (sklo, plasty, papier).    
 20. Biologicky rozložiteľné KO sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny  KO podľa katalógu odpadov:
  a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov tkz. zelený odpad
  b) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, jedlé oleje a tuky.
 21. Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené  plotom alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov. Takýmto miestom nie je miesto na ukladanie odpadov podľa § 39 zákona o odpadoch, /§39 –nakladanie s KO a DSO/ .
 22.  Veľko objemové odpady sú odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer ukladať do štandartných zberných nádob, alebo ktorých hmotnosť presahuje objem a nosnosť bežne používaných štandartných zberných nádob v rámci pravidelného harmonogramu zberu odpadov.
 23.  Systém zberu KO je spôsob zberu a prepravy KO, spôsob triedenia jednotlivých zložiek KO, spôsob nakladania s DSO ako aj počet zberných nádob, kontajnerov a určenie miest na nakladanie týchto odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
 24. Nehnuteľnosťou sú všetky trvalé a dočasné stavby pevne spojené so zemou pevným základom, najmä bytové domy a nebytové priestory vo vlastníctve fyzických a právnických   osôb, rodinné domy, nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu, pozemky, stanovištia zberných nádob .
 25.  Vlastník nehnuteľnosti je právnická alebo fyzická osoba, ktorá vlastní v katastrálnom území obce rodinný dom, bytový dom, rekreačnú chatu, nebytový priestor, objekt na podnikateľsú činnosť, zdravotné zariadenie, školské zariadenie, kultúrny dom a pod.
 26. Platiteľom poplatku je vlastník, správca, nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi nehnuteľnosti. Ak si vlastníci nehnuteľnosti neurčia zástupcu alebo správcu nehnuteľnosti určí platiteľa obec.
 27. Oprávnená organizácia je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má s obcou uzatvorenú   zmluvu na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie KO a DSO na území obce a má povolenie na výkon tejto činnosti.
 28. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch.
 29. Stanovište zberných nádob je miesto vyhradené na zberné nádoby.
 30. Objednávkový systém zber  u je zber nepravidelný a realizovaný na základe objednávky  držiteľa odpadu. Držiteľ odpadu objednávky na prepravu a zneškodňovanie odpadu predkladá oprávnenej organizácii.
 31. Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva Obce Trenčianske jastrabie v oblasti nakladania s KO a DSO, spracovaný  a aktualizovaný na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúcich najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.

§ 4
Systém zberu komunálneho odpadu


Nakladanie s komunálnymi  odpadmi aa s drobnými stavebnými odpadmi

 1. Na nakladanie s KO, ktoré vznikli na území obce a s DSO, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obci fyzická alebo právnická osoba.
 2. Pôvodca KO a DSO je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN obce. Taktiež je povinný :
  zapojiť sa do systémového zberu komunálnych odpadov v obci
  užívať zberné nádoby zodpovedajúce zberu komunálnych odpadov v obci
  ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v obci.
 3. Kto nakladá na území obce s KO a DSO bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s obcou nemôže túto činnosť na území obce vykonávať.
 4. Obec pre plnenie povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) zákona o odpadoch je oprávnená požadovať od držiteľa KO a DSO alebo od toho kto nakladá s KO alebo s DSO na území obce potrebné informácie v zmysle zákona o odpadoch.
 5. Zmesový KO je nevytriedený KO alebo KO po vytriedení zložiek KO.
 6. Občania – užívatelia zberných nádob pre zmesový KO sú povinní zriadiť vyhradené miesto pre  zberné nádoby tak, aby:
  - nebol rušený vzhľad okolia  a aby manipulácia so zbernými  nádobami nespôsobovala - prekračovanie príslušnej hlučnosti
  - boli uložené na spevnenom podklade
  - bol k nim zabezpečený dostatočný prístup
  - neboli uložené na chodníkoch a komunikáciách
  - zberné nádoby môžu byť len na dobu nevyhnutnú na vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia uložiť na vyhradené miesto.
 7. Užívatelia sú povinní :
  - udržiavať čistotu okolo zberných nádob
  - zabezpečiť aby nedochádzalo k preplňovaniu nádob
  - dbať, aby zberné nádoby boli na vývoz riadne pripravené, najmä v zimnom období, zabezpečiť posyp a odpratávanie snehu z prístupovej cesty a manipuláciu so zbernými nádobami
  - uhrádzať náklady spojené s prepravou odpadu.
 8. Užívatelia majú zakázané :
  - spaľovať komunálny odpad v zbernej nádobe
  - poškodzovať zbernú nádobu
  - spaľovať plastické látky a pneumatiky
  - neoprávnene založiť skládku odpadu alebo odkladať odpad mimo zberných nádob,
 9. Komunálny odpad, ktorý je zakázané ukladať do zberných nádob na KO:
  - objemový komunálny odpad, DSO,
  - odpad vhodný na triedenie v rámci systému separovaného zberu v obci,
  - odpad zo záhrad a parkov,
  - odpad s obsahom škodlivín,
  - odpad toxický, rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý, infekčný,
  - hygienicky a epidemiologicky závadný odpad ( telá uhynutých zvierat),
  - odpad z čistenia dažďových vpustí a miestnych komunikácií.


I.
Komunálny odpad

 1. Na území obce sa povinne určujú pre zber zmesového komunálneho odpadu 110 litrové nádoby pre :
  rodinné do, pričom sa určuje jedna nádoba pre domácnosť, v prípade potreby sa môže vydať druhá smetná nádoba právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov s prevádzkovými priestormi
 2.  Odvoz odpadu zo 110 litrových nádob sa stanovuje ma 1-krát za dva týždne v zimnom aj letnom období.
 3.  V nádobách je možné umiestniť len odpad spĺňajúci podmienky pre KO a z ktorého boli vytriedené jednotlivé zložky.
 4. Za mimoriadny odvoz KO sa považuje odvoz, ktorý nie dovolené ukladať do zberných nádob.
 5. Náklady spojené s mimoriadnym odvozom hradí a a odvoz oprávnenou osobou zabezpečuje obec 
 6. Oprávnená organizácia je povinná dodržiavať časový harmonogram vývozu odpadu určeného v zmluve.
 7. V prípade, že nedodrží časový harmonogram a dôjde k znečisteniu okolia zberných nádob v dôsledku ich preplnenia je povinná toto znečistenie odstrániť.
 8. Pri manipulácii so zbernými nádobami musí zostať komunikácia, ako aj prístupová cesta čistá. Ak by došlo k znečisteniu, je povinná toto ihneď odstrániť.
 9. Oprávnená organizácia KO zneškodňuje výhradne v zariadeniach na zneškodňovanie KO Spĺňajúce požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch.
 10. Platiteľ poplatku ma náklady na zber a zneškodňovanie KO zahrnuté vo vyberanom ročnom poplatku.

II.
Drobný stavebný odpad

 1. Zhodnotenie a zneškodnenie stavebných odpadov  fyzických osôb, ďalej odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb (ktoré nie sú KO a vznikajú na území obce) sú tieto osoby povinné zabezpečiť na vlastné náklady u oprávnenej organizácie tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev a ich okolia (betóny, okná, strešná krytina a pod.).
 2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác a výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií je ten, kto vykonáva tieto práce.

§ 5
Systém zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu

 

 1. V obci je zavedený separovaný zber týchto zložiek KO (vrátane odpadov z obalov) s uvedeným katalógovým číslom odpadu :
  - papier a lepenka (kartóny) 20 01 01,
  - obaly z papiera a lepenky 15 01 01
  - sklo 20 01 02, obaly zo skla 15 01 07
  - plasty 20 01 39, obaly z platov 15 01 02
  - kovy 20 01 40, obaly z kovu 15 01 04
 2. Separované zložky KO sa zberajú nasledovne :
  -    sklo      nepretržite do plastových kontajnerov rozmiestnených po obci
  -    papier   v areály základnej školy a podľa dohody so školou
  -    plasty    sa zberajú po obci cca 1 krát za mesiac
  -    textil     nepretržite do žltého kontajneru umiestneného v obci
  -  kovy     obec zabezpečí podľa potreby, najmenej však 2 x do roka odvoz odpadu.
  Zber jednotlivých vyseparovaných zložiek KO zabezpečuje obec na vlastné náklady prostredníctvom  oprávnenej organizácie.
 3. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, sú povinní odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich predmet podnikania (nie komunálne odpady a obaly) zhodnocovať alebo zneškodňovať na vlastné náklady. Takto vzniknuté odpady nie sú KO a za ich znehodnotenie alebo zneškodnenie zodpovedá pôvodca odpadu.


§ 6
Nakladanie s biologicky rozložiteľným KO

I.

 1. Biologicky rozložiteľné odpady  zhromažďujú pôvodcovia a držitelia týchto odpadov a zneškodňujú ich predovšetkým kompostovaním vo vlastných zariadeniach na kompostovanie, prípadne  iným vhodným spôsobom podľa konkrétneho druhu odpadu. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Bioodpad zo záhrad, parkov, vrátane cintorína a ďalšej zelene sa zakazuje zneškodňovať spaľovaním. Odpady z pohrebiska sa ukladajú do kontajnera umiestneného na cintoríne. Do kontajnera nie je povolené ukladať iný KO, ktorý nepochádza z pohrebiska.
 2. Obec je povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu KO pre :
  - papier, plasty, sklo
  - biologicky rozložiteľný KO okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.
 3. Ak obec preukáže, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný BRKO nie je povinná zaviesť a zabezpečovať tento odpad.
 4. Prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania je povinný zaviesť a zabezpečiť vykonanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom

II.

 1. Zber jedlých olejov a tukov zabezpečuje obec prostredníctvom oprávnenej organizácie.
 2. Opotrebovaný olej a tuky sa zberajú do plastových fliaš, ktoré sa zberajú na obecnom úrade. Lieviky na tieto fľaše vydáva obecný úrad.

§ 7
Nakladanie s KO z verejných priestranstiev a verejných komunikácií

 

 1. Zber a zneškodňovanie odpadov z verejných priestranstiev a z verejných komunikácií zabezpečuje obec na svoje náklady pravidelne počas celého roka, vrátane posypového materiálu po zimnej údržbe. Obec rozhodne o druhotnom využití zozbieraného materiálu, resp. o jeho zneškodnení v súlade so zákonu.


§ 8
Nakladanie s objemovými odpadmi

 1. Obec zabezpečuje na svoje náklady podľa potreby, najmenej 2-krát do roka zber a prepravu objemových odpadov od obyvateľov obce.
 2. Obec oznámi mieste obvyklým spôsobom termín zberu nobjemového odpadu. Zber tohto odpadu sa uskutoční prostredníctvom zberu po obci.

§ 9
Ďalšie podmienky nakladania s odpadmi na území obce

 1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou, alebo fyzickou osobou – podnikateľom a produkuje viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
 2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať POH pre KO ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do 1m3 ročne od jednej fyzickej osoby plní obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú.
 3. Pôvodcovia odpadu a obec sú okrem povinnosti podľa ods. 1 povinní vypracovať  a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva
 4. Obec má vypracovaný svoj POH.
 5. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní je každý pôvodca odpadu povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie
 6. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa katalógu odpadov.
 7. Zakazuje sa :
  - uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste v súlade so zákonom a týmto VZN
  -  zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade zo zákonom
  - zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu
  - zneškodňovať odpad ukladaním do povrchových nádrží (jám, jarkov)
  - riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady, ktoré    nie sú nebezpečné za účelom znižovania koncentrácie prítomných škodlivín
  - opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi s domácnosti
  - vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadov.
 8. Držitelia odpadových olejov, opotrebovaných batérií, akumulátorov je povinný ich odovzdať  len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, tzv. osobitného oprávnenia udeleného MŽP SR na nakladanie s týmito odpadmi.
 9. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a  náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadov vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
 10. .Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území SR, zabezpečí zneškodnenie odpadu obvodný úrad ŽP, na území ktorého sa odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.
 11. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu ŽP a obci, v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.
 12. Obvodný úrad ŽP na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce požiada policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom. Takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.
 13. Ak sa nezistí osoba zodpovedná osoba za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti s týmto zákonom,  alebo sa v konaní nepreukáže niektorá zo skutočnosti uvedená v § 19 ods. 9 písm. a) až c) zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný obvodný úrad ŽP. Ak ide o KO alebo DSO zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore so zákonom o odpadoch.

§ 10
Nakladanie s KO s obsahom škodlivých látok

 1. Nakladanie s KO s obsahom škodlivých látok, ktoré vznikli na území obce a ktorých pôvodcom sú obyvatelia obce, zabezpečuje obec na základe zmluvného vzťahu prostredníctvom oprávnenej organizácie.
 2. Vyseparované KO s obsahom škodlivých látok môžu obyvatelia obce odovzdať v čase mobilného zberu. Termíny zberu budú oznámené obvyklým spôsobom (MR, web. Stránka obce a pod.). Zoznam KO s obsahom škodlivých látok, ktoré je možné odovzdať pri mobilnom zbere sú uvedené v prílohe č. 6 zákona o odpadoch.
 3. KO s obsahom škodlivých látok je zakázané navzájom zmiešavať a ukladať spolu s ostatným KO.
 4. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia zber a zneškodňovanie nebezpečných odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacom predmet podnikania, zabezpečujú na vlastné náklady v súlade s platnou právnou úpravou uzatvorením zmluvy s oprávnenou organizáciou.

§ 11
Nakladanie s elektroodpadmi z domácnos
ti

 1. Zber elekroodpadu z domácnosti je zabezpečený v čase mobilného zberu, ktorý prebieha na mieste určenom obcou v danom čase na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou organizáciou. Termíny zberu budú občanom oznámené obvyklým spôsobom.
 2. Batérie a akumulátory sú zariadenia, ktoré spadajú do kategórie elektrozariadení uvedených v prílohe č. 7 zákona o odpadoch.

§ 12
Kal zo žúmp

 

 1. Ustanovenie pre zber a zneškodňovanie kalov zo žúmp sú záväzné pre celý kataster obce.
 2. Majitelia žúmp, iní užívatelia a pod. sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov v súlade s platnou legislatívou. Miesto zneškodnenia určí oprávnená organizácia.
 3. Každý majiteľ žumpy je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovať doklady o Zabezpečení vývozu kalu zo žumpy oprávnenou osobou a o jeho likvidácii na určenom mieste. Túto evidenciu na požiadanie predložiť k nahliadnutiu  obecnému úradu. Porušenie tejto povinnosti je priestupkom podľa ust. § 80 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch.

§ 13
Povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie

 

 1. Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo ktoré produkujú odpad vzniknutý za účelom zisku ako pôvodcovia odpadu sú povinní nahlásiť obecnému úradu vznik novej prevádzky a činnosti na území obce.
 2. Osoby uvedené v ods. 1 ako pôvodcovia odpadu sú povinní zapojiť sa do separovaného Zberu jednotlivých zložiek KO.

§ 14
Miestny poplatok za KO a DSO

 

 1. Miestny poplatok za KO a DSO (ďalej len poplatok) platí obci Trenčianske Jastrabie  pôVodca odpadu.
 2. Sadzba poplatku a spôsob úhrady sú stanovené spravidla na jeden rok VZN obce.
 3. Výnos s miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním KO a DSO, najmä ich zber, prepravu, znehodnocovanie, obstaranie nádob a zneškodňovanie.


§ 15
Kompetencie obce

 1. Obec je vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva oprávnená:
  prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve podľa § 16 tohto VZN
  poskytovať držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce
 2. Organizácia oprávnená na zber, odvoz a zneškodňovanie KO a DSO je v prípade porušenia VZN držiteľom odpadu oprávnená neuskutočniť vývoz nádoby na KO.

§ 16
Priestupky, pokuty

 

 1. Obec prejednáva priestupky podľa § 80 ods. 1 písm. a, b, c, f, s zákona o odpadoch.
 2. Priestupku sa dopustí ten kto:
  - zneškodní odpad alebo znehodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch ( § 18 ods. 4 písm. b) a týmto VZN – možno uložiť pokutu do 165,96 €
  -
  uloží KO alebo ich oddelené zložky a DSO na účely ich zberu na iné miesto a do iných zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v rozpore so zákonom o odpadoch ( § 18 ods. 4 písm. a) a § 39 ods. 8 písm. c) a týmto VZN – možno uložiť pokutu 165,96 €
  - bezodkladne neoznámi príslušnému obvodnému úradu ŽP, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch ( § 18 ods. 7) a týmto VZN – možno uložiť pokutu do 165,96 €
  - neposkytne obcou požadované údaje v súvislosti s nakladaním s KO a DSO v zmysle zákona o odpadoch ( § 39 ods. 12) – možno uložiť pokutu do 165,96 €
  - nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore so zákonom o odpadoch ( § 40 c) a týmto VZN – možno uložiť pokutu do 165,96 €
 3. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce

§ 17
Kontrolná činnosť

 1. Kontrolu dodržiavania ustanovenia tohto VZN sú oprávnení vykonávať :
  - poslanci OZ
  - starosta obce
  - kontrolór obce
  - Obecný úrad Trenčianske Jastrabie – poverení pracovníci
  - komisia pre ŽP

§ 18
Spoločné a záverečné ustanovenia


Toto VZN vychádza z platnej právnej úpravy v odpadovom hospodárstve SR. Oblasť nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce rieši obecný úrad, ktorému je možné adresovať návrhy, sťažnosti či podnety  týkajúce sa tejto problematiky.

Schválené dňa 27. júna 2013 Obecným zastupiteľstvom Trenčianske Jastrabie uznesením č. 77/2013.
.
     

       Zdeněk Frývaldský
           starosta obce


 

Viete čo sú grgule?
 
 
99

 

dnes je: 21.7.2019

meniny má: Daniel

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka