Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske Jastrabie - Trenčiansky kraj

Aktuality

Zber nebezpečných odpadov a elektronických odpadovVytlačiť
 

Dňa 20. októbra 2018, v čase od 8.00 - 10,00 hod., sa uskutoční zber nebezpečných odpadov a elektronických odpadov, pri KD.

Bude pristavený mobilný Eko-sklad na zhodnotenie alebo zneškodnenie týchto odpadov:

15 01 10   N - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, zbierajú sa plastové a plechové obaly (fľaše, plechovice, sudy) z olejov, farieb, kyselín, nádoby za zbierajú po kusoch a vkladajú sa do určenej nádoby

15 01 11   N - kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál, vrátane prázdnych tlakových nádob

20 01 21   N - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť. Zbierajú sa nepoškodené žiarivky, neónové trubice a pod..

20 01 23   N - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky. Zbierajú sa nerozobraté chladničky, mrazničky

20 01 26  N - oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25. Zbierajú sa všetky oleje motorové, prevodové, oleje, mazivá a pod., oleje je potrebné priniesť  plastových a kovových nádobách

20 01 27   N - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky. Farby, lepidlá a živice je potrebné priniesť v plastových a kovových obaloch

20 01 28   O - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27. Farby, lepidlá a živice je potrebné priniesť v plastových a kovových obaloch

20 01 33   N - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie. Batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché galvanické články a pod., batérie je potrebné priniesť nepoškodené.

20 01 35   N - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti. Všetky elektrické zariadenia používané v domácnosti, televízory, mikrovlnky, počítače, monitory, prístroje a pod. je potrebné priniesť nepoškodené

Jednou zo zbieraných komodít sú aj vyradené staré elektrické a elektronické zariadenia (chladničky, mrazničky, televízory, monitory, žiarivky a pod.). V rámci zberu nebezpečných odpadov budú zberané len celistvé, nerozobraté a nepoškodené zariadenia, ktorých časti je možné ďalej predať a tým znížiť naše náklady spojené s ich zberom po obciach a tak každoročne udržať cenu pre obec za ich zber na rovnakej úrovni.

Naopak, rozbité alebo zbavené súčastí (napr. motorov, vychyľovacích cievok a pod.) sa stávajú odpadom, ktorý možno likvidovať len na skládke odpadov alebo skládke nebezpečných odpadov za nemalé náklady. Nehovoriac o tom, že pri neodbornom rozobratí chladničiek sa do ovzdušia uvoľňujú veľmi škodlivé skleníkové plyny, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu zeme.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že azbest nebude možné v rámci tohto zberu odovzdať.

Mobilný Eko-sklad bude do obce pristavený na približne 1,5-2 hod., t.j. na čas potrebný na naloženie odpadu.


 
 

Akadémia ozbrojených síl Vytlačiť
 

Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

     Záujemcovia o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na prijímacie skúšky. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši, alebo nám zatelefonujú na číslo 0905 622 170. Osobnú návštevu je potrebné predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10:00 do 24:00 hod., a to aj v sobotu a v nedeľu.
     Cieľom prípravy je zvýšiť vedomostnú úroveň uchádzačov o vysokoškolské štúdium na takú úroveň, aby výsledkom prijímacieho konania v predmete matematika bolo dosiahnutie aspoň 90 bodov zo 100 možných, čím vznikne pre študenta reálna šanca zaradiť sa medzi úspešných uchádzačov s možnosťou výberu prioritného odboru po nástupe na štúdium. Vychádzame pritom zo skúsenosti z minulého školského roku, kde na prijímacích skúškach na Akadémiu ozbrojených síl bolo 95% úspešných tých, ktorí sa tejto prípravy zúčastnili a iba 30% tých, ktorí sa jej nezúčastnili z celkového počtu prihlásených študentov. Aj v tomto školskom roku prebieha obdobná príprava uchádzačov. Prípravu je možné rozčleniť do 4 častí a to:
1.časť: Prípravný kurz matematiky na prijímacie skúšky (miesto konania: L. Mikuláš).
2.časť: Plnenie pridelených študijných úloh doma v rámci samoprípravy.
3.časť: Finálna príprava pred konaním prijímacej skúšky (miesto konania: L. Mikuláš).
4.časť: Úvod do vysokoškolskej matematiky a fyziky (doškoľovací kurz pred zahájením vysokoškolského štúdia - miesto konania: L. Mikuláš)

     Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy už zahájili prípravné kurzy na prijímacie skúšky. Najbližší sa uskutoční v termíne od 24. do 28. septembra a v náhradnom termíne od 1. do 5. októbra 2018.  Uchádzači sa môžu prihlásiť telefonicky na č. tel. 0905 622 170, kde im budú zároveň poskytnuté bližšie informácie.  Prichoď účastníkov do L. Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10:00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu v kasárňach, vydané raňajky a zahájená výuka. Výuka bude prebiehať denne v dobe od 10:00 do 20:00 hod. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie a občerstvenie, denný dovoz a odvoz na výuku, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobné doklady, peniaze pre úhradu kurzu (je možné využiť aj splátkový kalendár). V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v Lipt. Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú.

     Konzultácie prebiehajú formou individuálneho prístupu, čo ale limituje možný počet účastníkov v danom turnuse. Individuálna forma prístupu (učiteľ + študent) umožňuje vysvetliť danú problematiku študentovi na konkrétnych príkladoch a pokračovať v ďalšom výklade až vtedy, keď je úplne pochopená všetkými účastníkmi kurzu. Počas týždňového pobytu bude prepočítaných 320 príkladov a prebraných 19 tematických časti z matematiky. Pretože východzia vedomostná úroveň a proces chápania je u jednotlivých študentov rôzny, treba počítať aj s prípadom, že plánovaná denná výuka v dobe od 10:00 do 20.00 hod. sa môže vo večerných hodinách predlžiť. Študijné materiály a spočítané príklady si po skončení kurzu vezme študent domov a využijete ich v ďalšej príprave. V priebehu kurzu účastníkov zároveň oboznámime s požiadavkami na vedomosti z anglického jazyka a poskytneme im ďalšie dôležité rady a doporučenia, ktoré súvisia s prípravou, s vlastným priebehom prijímacích skúšok a s organizáciou a priebehom vysokoškolského štúdia. V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte na č. tel. 0905 622 170.

Kontakt:

Informačné, poradenské a konzultačné služby
v oblasti vysokého školstva a vzdelávania,
pplk.v.v.Ing. Emil Toma
Adresa: Nábrežie Dr.A.Stodolu 1734/25
031 01 Liptovský Mikuláš
http://www.facebook.com/pripravnekurzyLM
mail: vysoke.skoly.toma@stonline.sk
Telefón: 0905622170,  0911622170, 044 5524804
IČO: 35162708,  DIČ: 440217774


 
 

Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávy obcíVytlačiť
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať dňa 10. novembra 2018.

Podľa počtu obyvateľov našej obce, musí nezávislý kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva a kandidát na starostu obce odovzdať podpisovú listinu so 100 podpismi, do 11.9.2018, zapisovateľke MVK na obecný úrad.

Naša obec má 1242 obyvateľov

Jeden volebný okrsok č. 1

Volebnú miestonsť: sála Obecného domu

Počet poslancov: 9

Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie je potrebné nahlásiť mailom na dane@trencianskejastrabie.sk, alebo osobne zapisovateľke MVK na obecný úrad do 11.9.2018.

Zapisovateľka:

Jozefína Benkovičová,

Adresa: Trenčianske Jastrabie č. 268

mail: dane@trencianskejastrabie.sk

telefón: 0902906924

Zoznam zaregistrovaných kandidátov Zoznam zaregistrovaných kandidátov.pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov.pdf (400.3 kB)
Rozhodnutie predsedu NR SR 2018_203.pdf 2018_203.pdf (145 kB)

 
 

Hrobové miestaVytlačiť
 

Na základe Zákona č. 131/2010 Z.z. O pohrebníctve a Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Trenčianske Jastrabie  upozorňujeme, že v roku 2017 skončili nájomné zmluvy na hrobové miesta(HM).

Pozostalý je povinný zaplatiť za hrobové miesto, alebo upozorniť iného blízkeho príbuzného na túto povinnosť, podpísať novú Nájomnú zmluvu na HM na 10 rokov a viac a zaplatiť za HM môžete na Obecnom úrade, v pondelok, v čase od 7,45 hod. do 16,15 hod. v stredu od 7,45 hod. do 16,45 hod. a v piatok v čase od 7,45 do 14,45 hod. Informácie na telefóne č: 0902906922, mail: matrika@trencianskejastrabie.sk.


 
 

Hasičské štvrtkyVytlačiť
 

Oznam

Výbor DHZ Trenčianske Jastrabie oznamuje svojim členom, že počas celej zimy až do apríla 2018 organizuje

 

hasičské štvrtky

 

Každý štvrtok od 18:00 do 19:00 h bude otvorená hasičská zbrojnica - garážová časť (prízemie) za účelom údržby techniky, interiéru zbrojnice a zoznámenia sa s technikou DHZ.

Za otvorenie, poriadok a zatvorenie zbrojnice budú zodpovedať 2 určení členovia výboru DHZ.

Očakávame, že každý člen DHZ navštívi zbrojnicu aspoň 1x do mesiaca v uvedenom čase.

                                                                                            S pozdravom výbor DHZ


 
 

Takto si chránime životné prostredie.


 

odpad Inovec

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Agrotria

Apllikácia organických hnojív - fakty.
 Aplikßcia organickřch hnojÝv-fakty.pptx (445.8 kB) (445.8 kB)

SPP

Plagát - ON-LINE formuláre na pripojenie plynu cez internet
 Elektronickř A4 plagßt (pdf).pdf (693.5 kB) (693.5 kB)

TVK

Oznam
 info_obecnatabula.pdf (78.7 kB) (78.7 kB)

Oznam pre vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

Žiadosť o prenájom pôdy - Ing. Ľudovít Urbanovský
 TN.pdf (306.5 kB) (306.5 kB)

Liečivý účinok bryndze
 Bryndza.pdf (407.4 kB) (407.4 kB)

Elektrická skrinka

aj takto sa hrajú naše deti

aj takto sa hrajú naše ""deti""

vyšróbovaná poistka

vyšróbovaná poistka

rozbité sklíčko

rozbité sklíčko


 
 
a v dedine sa nesvieti

a v dedine sa nesvieti


 
Viete čo sú grgule?
 
 
85

 

webygroup

dnes je: 19.10.2018

meniny má: Kristián

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
OcÚ


7495282

Úvodná stránka